minivådområdeMinivådområde på Giesegaard

Giesegaard har i 2021 etableret et minivådområde på ca. 1,2 ha, hvor drænvand fra 111 ha ledes over i åbne bassiner, som med sedimentation og mikrobielle processer reducerer udledningen af nitrat og fosfor til Karrebæk Fjord. Herudover bidrager anlægget til den generelle biodiversitet i området.

Anlægget er etableret med tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.Den Europæiske Landbrugsfond